Renovasjonsløsning

Slik fungerer renovasjonsløsningen i Follo

Follo Ren har ansvar for avfallshåndteringen i fire kommuner – Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås. Her har hver husstand en beholder til restavfall og en til papp/papir/drikkekartong. I tillegg har vi miljøpunkter til glass og metallemballasje og klær, sko og tekstiler. Grovavfall skal leveres til en av våre tre gjenvinningsstasjoner . Beholderen for restavfall tømmes hver 2. uke og beholderen for papp/papir/drikkekartong tømmes hver 4. uke.

I restavfallsbeholderen skal matavfall kildesorteres i grønn matavfallspose, mens annet restavfall (inkludert plast) legges i vanlig handlepose. Innholdet i restavfallsbeholderen blir sendt til et sorteringsanlegg. Her blir de grønne posene med matavfall sortert ut først. Matavfallet går til produksjon av biogass og biogjødsel. Deretter åpnes de vanlige «søpleposene» og plast sorteres ut i fem ulike typer for å gå inn i produksjon av nye plastprodukter. Restavfallet som er igjen etter utsorteringen går til forbrenning med energigjenvinning. Du kan se film fra sorteringsanlegget her. 

For at anlegget skal klare sorteringsjobben er det viktig at vi som innbyggere tar ansvar for at restavfallsbeholderen ikke inneholder større ting som burde vært levert på gjenvinningsstasjonen. Det er også viktig at vi fortsetter å sortere ut farlig avfall, glass-og metallemballasje og klær, sko og tekstiler. Svært tilgriset plast kan også med fordel skyldes av, slik at maskinene lettere kan kjenne igjen materialet og sortere det riktig.

Glass- og metallemballasje og klær, sko og tekstiler skal leveres på miljøpunkter for å gå til materialgjenvinning og ombruk. Her kan du søke opp ditt nærmeste miljøpunkt. Det er viktig at disse avfallstypene ikke legges i restavfallsbeholderen, for da klarer vi ikke i samme grad å nyttegjøre oss av ressursene i dette avfallet.


Størrelse på avfallsbeholdere

Follo Ren tilbyr tre ulike beholderstørrelser for enkelthusstander. Standard beholderstørrelse er 240L.

Dersom man velger å ha mindre beholder kan man gå ned til 140L beholder, og dermed betale 30% mindre i renovasjonsgebyr. Dersom man er en større husholdning kan man også gå opp til en  beholder på  370L, mot å betale 30% ekstra i renovasjonsgebyr. Mengden avfall hver enkelt husholdning har avhenger av antall personer i husstanden og hvilken fase man er i livet. Follo Ren har derfor valgt en fleksibel struktur for å ivareta dette.

Her kan du se renovasjonsgebyret i din kommune.


Slik får du flere grønne matavfallsposer

Det er viktig at det kun benyttes grønne matavfallsposer fra Follo Ren. Sorteringsanlegget som mottar avfallet «leser» av fargen på posene og skiller matavfallsposene ut i fra restavfallsposene for at disse skal gå til produksjon av biogass- og biogjødsel.

Vi i Follo Ren har derfor gjort det enkelt for deg som innbygger å få nye matavfallsposer.
Når du trenger flere matavfallsposer knyter du ganske enkelt en matavfallspose (eller hvilken som helst pose) på lokket til din beholder. Renovatørene ser dette som et signal om at du trenger en ny rull med matavfallsposer, og vil legge igjen en rull ved neste tømming. Knyter du to poser får du to ruller.

Dette gjelder ikke borettslag og sameier med felles avfallsløsninger. For mer informasjon om hvordan du som beboer her kan få flere matavfallsposer, trykk her.


Ekstrasekk

Ekstrasekk

Enkelte ganger har man ekstra mye avfall. En mulig løsning er å benytte ekstrasekk fra Follo Ren merket med «avgift betalt». Sekkene koster 50 kroner per stykk. Prisen inkluderer innsamling, transport og behandling av det ekstra avfallet. NB: sekken finnes i to typer: grønn og blank. Det er ingen praktisk forskjell mellom disse to.

Ekstrasekken settes ved siden av avfallsbeholderen på tømmedag. Det skal ikke legges grønne matavfallsposer i ekstrasekken.

Matavfallsposene må legges i restavfallsbeholderen for å unngå skadedyr som ødelegger sekken og tilgriser området rundt beholderen. Ekstrasekker kan kjøpes på våre gjenvinningsstasjoner eller i mange utsalgssteder rundt om i våre kommuner.


Krav til beholderplassering

På tømmedag må beholderne være plassert slik at renovatør enkelt og uten hindringer kan trille dem til og fra renovasjonsbilen. Beholderen skal stå innenfor 7 meter fra veiskulder der renovasjonsbilen kan stoppe. Kravet gjelder for hentedagen, ellers kan abonnenten selv plassere beholdere et annet sted for å lette daglig bruk.

Dersom du velger å trille ut din avfallsbeholder til veien på tømmedag, må denne stå klar til tømming fra klokken 06.00 på tømmedag. Ønsker du heller å ha beholderen plassert mer enn 7 meter fra veiskulder permanent, vil du bli belastet med et gangtillegg.

Beholderne må stå lett tilgjengelig på bakkenivå, uten nivåforskjeller (f.eks. trappetrinn), og på et stabilt, plant og fast underlag fritt for vannansamlinger.

Beholderne må plasseres på abonnentens private eiendom, eller annen privat eiendom der grunneier har gitt tillatelse. Beholderne kan ikke stå på kommunal grunn.


Ekstra gangavstand

Dersom avfallsbeholderne står plassert lenger enn 7 meter fra veiskulder, vil det tilkomme et gebyr for gangavstand. Maksimalt antall meter avfallsbeholderne kan stå fra veiskulder er 27 meter.

Meld inn gangavstand

Meld inn gangavstand i dette skjemaetså vil Follo Ren kontrollmåle og sørge for å sette på et oblat som viser at gangavstanden er godkjent og betales for. Oblatet er tegn til renovatørene på at de skal tømme beholderen på denne plasseringen.


Fremkommelighet for våre renovatører

For at våre renovatører skal kunne tømme beholderen din, må busker og trær beskjæres. Husk at renovasjonsbilen er mye høyere og bredere enn vanlige privatbiler. Leker, sykler, barnevogner og andre gjenstander må flyttes bort fra dine beholdere. Hvis gjenstander er plassert foran beholderne, eller biler parkert i veien for den, vil den ikke bli tømt.

Vinteren kan være en stor utfordring for våre renovatører. Det er derfor viktig at alle måker og strør rundt sine beholdere og på adkomstveien inn til disse. Er beholderen nedsnødd, fryst fast i underlaget eller det er svært glatt inn til der beholderen er plassert, vil den ikke bli tømt.

Husk også å fjerne snø fra lokket og sørge for at det ikke er iset igjen.


Tips for å unngå lukt fra beholderen

Solen varmer godt i sommermånedene, noe som kan by på litt ekstra utfordringer for avfallet. Nedbrytningsprosessen for matavfall går mye raskere i varmen, og dette kan føre til vond lukt og besøk av fluer og larver.

Det er flere ting du kan gjøre for å unngå dette. Vi gjør oppmerksom på at det er abonnentens ansvar å rengjøre beholderen.

  • Knyt matavfallsposen godt igjen med dobbelt knute.
  • Rekeskall kan fryses ned og kastes på tømmedag hvis mulig.
  • Klem luft ut av posen før du knyter den.
  • Sjekk at posen er tett og ikke har noen rifter.
  • Bruk dobbel matavfallspose ved ekstra illeluktende matavfall som fiskeslo, skalldyrrester etc.
  • Pass på at lokket på restavfallsbeholderen er lukket helt igjen.
  • Spyl innsiden av beholderen av og til og vask med grønnsåpe ved behov.
  • Plasser om mulig restavfallsbeholderen i skyggen.