Follo Ren har ansvar for innsamling, transport og behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter Forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentrale forurensningsmyndigheter.

Follo Ren drives etter selvkostprinsippet. Det vil si at selskapets tjenester finansieres gjennom gebyrer fra innbyggerne. Regelen er at gebyrene fra innbyggerne i sum ikke kan overstige hva det koster å levere tjenesten. Dette betyr at selvkost setter en øvre ramme for hva kommunene kan kreve inn i avgifter.

Hver måned tømmer Follo Ren ca. 61 000 beholdere og fellesløsninger hos ca. 45 000 abonnenter (ca. 110 000 innbyggere), noe som årlig utgjør ca. 1,2 millioner tømminger.

Follo Ren har ansvar for 95 miljøpunkter for glass- og metallemballasje og tekstiler, fordelt på de fem eierkommunene.

Follo Ren drifter tre gjenvinningsstasjoner. De tre gjenvinningsstasjonene tar imot til sammen ca. 160 000 besøkende i løpet av et år.

Til sammen samler Follo Ren inn og behandler ca. 57 000 tonn avfall hvert år. Den årlige omsetningen er på 106 MNOK.

Administrasjonen holder til i Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro.