Gjennom året utarbeider selskapet kvartalsrapporter, halvtårsrapporter og en årsrapport. Disse rapportene gir bred informasjon om selskapets økonomi. Selskapet driftes etter selvkost som innebærer at det er innbyggerne i eierkommunene som finansierer driften gjennom renovasjonsgebyret. Selskapet skal ikke ha noen fortjeneste på driften. Dette er med på å sikre at tjenesten selskapet tilbyr, til enhver tid, har riktig pris.

Selskapet er en offentlig virksomhet, noe som sikrer at alle deler av driften er åpen, tilgjengelig og etterprøvbar. Innkjøp som gjennomføres er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser og selskapet kan derfor ikke tildele oppdrag direkte til virksomheter i lokalmiljøet.

Selskapet har som målsetting å være proaktiv innenfor innkjøp. Selskapet forholder seg til regelverket for offentlige anskaffelser. Dette sikrer at det stilles krav som ivaretar sosiale og miljømessige aspekter ved det som anskaffes, ikke kun økonomiske aspekter.