Follo Ren skal ha bærekraftige tjenester der avfallshåndteringen, så langt det er mulig, er kretsløpsbasert. Dette gjør at selskapet har fokus på sitt energibruk og vannforbruk, samt jobber for tjenester som har minimale klimautslipp.

Alle tjenester og aktiviteter selskapet igangsetter vurderes i henhold til miljø og samfunnsøkonomi. Allerede igangsatte tjenester og aktiviteter vurderes jevnlig når det gjelder påvirkning av omkringliggende miljøer. Vurderingene som gjennomføres gir god informasjon om tjenestene eller aktivitetene har en positiv eller negativ effekt på omkringliggende miljø. Dersom negative konsekvenser oppdages, vil det igangsettes tiltak.

Selskapet jobber for at innbyggerne skal bli gjenbrukere, og ikke forbrukere, gjennom relevant informasjon og tilrettelegging for økt gjenvinning eller gjenbruk av avfall som omfattes av våre ansvarsområder.

Follo Ren skal være et forbilde ved å sørge for utvikling, etterlevelse og kontinuerlig forbedring gjennom riktige innkjøp og drift som sikrer at virkningene på miljøet og økosystemene er redusert så mye som mulig. Dette gjenspeiles også i selskapets underliggende strategier for innkjøp og kommunikasjon, samt årlige målsettinger for driften.