a a a

Innkallinger

Innkalling styremøte 6-2013

17/13: Leieavtale Kveldroveien 4
Saken unntas offentligheten etter følgende paragraf:
§ 23. Unntak av omsyn til det offentlege sin forhandlingsposisjon m.m.

18/13: Budsjett 2014
19/13: Vikariat daglig leder
20/13: Kommunikasjonsstrategi

Innkalling styremøte 5-2013

12/13: Utkast til notat over alternativer til Kretsløp Follo
Saken unntas offentligheten etter følgende paragraf:
§ 14. Dokument utarbeidde for eiga saksførebuing (organinterne dokument)

13/13: Økonomisk kvartalsrapport – 1.kvartal 2013
14/13: Visjon for selskapet
15/13: Kommunikasjonsstrategi
16/13: Medarbeiderundersøkelse

Innkalling ekstraordinært styremøte 4-2013

11/13: Økt låneramme sorterings- og biogassanlegg

Innkalling styremøte 3-2013

6/13: Godkjenning av regnskap 2012
7/13: Godkjenning av årsberetning 2012
8/13:Tilbakeføring av tidligere overskudd til våre eierkommuner.
9/13: Ny visjon og hovedstrategi for selskapet
10/13:Sorterings- og biogassanlegg
Saken unntas offentligheten etter følgende paragrafer:
§ 14. Dokument utarbeidde for eiga saksførebuing (organinterne dokument)
§ 23. Unntak av omsyn til det offentlege sin forhandlingsposisjon m.m

Innkalling styremøte 2-2013

3/13: Nytt styremedlem valgt inn i styret som de ansattes representant
4/13: Rapportering måloppnåelse for 2012
5/13: Kommunikasjonsstrategi 2013

Innkalling styremøte 1-2013

1/13: Resultater fra omdømme og kundetilfredshetsundersøkelse november 2012
2/13: Avfallstatistikker 2012

Innkalling styremøte 12-2012

28/12: Referat fra medarbeidersamtale og forhandlingsprotokoll daglig leder.
Saken er unntatt offentlighet, jf.off.lova.§13.( Opplysninger om daglig leders lønn framkommer i årsberetningen, og er ikke i seg selv unntatt offentlighet.)
29/12: Referat fra medarbeidersamtale og forhandlingsprotokoll prosjektleder Kretsløp Follo.
Saken er unntatt offentlighet, jf.off.lova.§13.
30/12: Referat fra medarbeidersamtale og forhandlingsprotokoll prosjektleder Beholderutrulling.
Saken er unntatt offentlighet, jf.off.lova.§13.
31/12: Medie- og kommunikasjonsplan 2013 og ny internettside
32/12: Trafikksikkerhet på veiene til våre gjenvinningsstasjoner
33/12: Program for kompetanseheving av ansatte i Follo Ren

Innkalling styremøte 11-2012

23/12: Økonomirapport 3.kvartal 2012
24/12: Godkjenning av årets lønnsforhandlinger
25/12: Medarbeidersamtale og lønnsvurdering for daglig leder og prosjektleder beholderutrulling
26/12: Kundetilfredshetsundersøkelse planlegges

Innkalling represeentantskapsmøte 2-2012

05/12: Økonomisk handlingsplan med budsjett 2013
06/12: Utredning om Follo Rens fremtidige satsning på næringsavfall

Innkalling styremøte 10-2012

19/12: Utredning om Follo Rens fremtidige satsning på næringsavfall