Fremtidens gjenvinningsstasjoner

Gjenvinningsstasjonene til Follo Ren har behov for betydelige oppgraderinger for å møte fremtidens krav til utsortering, materialgjenvinning og sikring mot forurensing av nærmiljø.

Follo Ren har siden høsten 2014 utredet hvordan fremtidens gjenvinningsstasjoner bør være med fokus på innbyggere, bærekraft og økonomi.

Det er lagt opp til to forskjellige konsepter:

  1. Mobile gjenvinningsstasjoner og en sentral moderne gjenvinningsstasjon i Vinterbro-området.
  2. Oppgradering av dagens tre gjenvinningsstasjoner

Basert på fokusområdene kom konsept 1 best ut, og ble anbefalt ovenfor styre og representantskap.  

I dagens representantskapsmøte 18.04.2016 stemte fire ordførere for Follo Rens anbefaling, og en kommune ønsket konsept 2. Representantskapet har sendt saken videre til rådmannskollegiet. Her skal det utarbeides et saksfremlegg i samråd med Follo Ren, slik at eierkommunene kan enes om en god løsning for alle kommunene.  
 

Konsept 1: Mobile gjenvinningsstasjoner og en sentral moderne gjenvinningsstasjon i Vinterbro-området.

Mobile gjenvinningsstasjoner

Mobil gjenvinningsstasjon Follo Ren.jpg

De to formene for mobile gjenvinningsstasjoner som skal tilbys vil henholdsvis stoppe ved knutepunkt eller bestilles på avtalt dato til vel, borettslag og sameier i alle våre eierkommuner. Den ene typen mobil gjenvinnings-stasjon kjører til sentrale knutepunkt i hver kommune. Her kan innbyggere levere grovavfall, som de ellers måtte ha kjørt til gjenvinningsstasjonen med. En slik løsning letter innleveringen av sortert avfall til gjenvinning for de som ikke har bil eller har andre utfordringer med å komme seg til gjenvinningsstasjonen. En mobil gjenvinningsstasjon vil også kunne ivareta fortettede boligområder med miljøprofil, der det fra politisk hold er lagt vekt på minimal bruk av bil. Den andre typen kan bestilles av vel, borettslag og sameier. Gjenvinningsstasjonen kommer da til ditt nærmiljø og er der så lenge du har bestilt den. Follo Ren mener at dette vil sørger for god tilgjengelighet for innlevering av grovavfall og farlig avfall i tillegg til en gjenvinningsstasjon.

En moderne gjenvinningsstasjon i Vinterbro-området

 sentralgjenvinningsstasjon.jpg

Vinterbro er et knutepunkt for alle våre eierkommuner. Vinterbro-området ligger i kort avstand fra hovedfartsårer i våre eierkommuner. Det er sentralt plassert slik at kjøreavstanden fra ytterpunktene er omtrent lik for innbyggerne i våre eierkommuner. Videre er det viktig at vegnettet er dimensjonert for personbiler og tungtransport, og at det ligger utenfor boligområder.

Ved en sentral gjenvinningsstasjon vil det være mulig å tilby lengre åpningstider for innbyggerne. Det er tenkt utvidet åpningstid på kveldstid alle ukedager og lørdagsåpent gjennom hele året. Det vil gi økt tilgjengelighet for innbyggerne og bedre kundeservice/-veiledning pga av økt bemanning i forhold til dagens gjenvinningsstasjoner. 
 

Konsept 2: Oppgradering av dagens tre gjenvinningsstasjoner 

illustrasjon fremtidens gjenvinningsstasjon_bølstad_L2.PNG

Konseptet innebærer at dagens tre  gjenvinningsstasjoner (Bølstad, Teigen og Oppegård) oppgraderes for å sikre at uteområdene og bygningsmassen imøtekommer Forurensningsloven og  lovverket innen helse, miljø og sikkerhet.

Gjenvinningsstasjonenes åpningstider gjenspeiles av besøkstallene. Oppegård og Bølstad vil opprettholde dagens åpningstider, mens Teigen må redusere sine åpningstider grunnet lave besøkstall.  

 

Del:
Tips en venn